Phòng Đào tạo - QLKH

03/12/2016 12:27:47

Chức năng - nhiệm vụ

     Phòng Đào tạo - QLKH là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

1. Chức năng:

Phòng Đào tạo - QLKH là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường

Quản lý cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất của phòng.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác đào tạo:

- Quản lý và tham mưu mở mã ngành đào tạo

- Thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm (xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, thu nhận và xử lý hồ sơ, tiếp nhận kết quả chấm thi hoặc xét tuyển, công bố và bảo lưu kết quả tuyển sinh, ...) theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của trường

- Xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng ở từng năm học, khóa học

- Thực hiện công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn với các đơn vị ngoài trường

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, biên chế năm học và quản lý các loại hình đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, ...) theo từng học kỳ, năm học và khóa học

- Phối hợp với các đơn vị khoa, bộ môn xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng, đề cương chi tiết học phần cho tất cả các loại hình đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, cấp chứng chỉ, chứng nhận) và bồi dưỡng

- Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Phối hợp triển khai, đề xuất mua giáo trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học, các phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường theo phân cấp quản lý. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng của trường

- Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thực hành, rèn luyện nghiệp vụ, thực tập nghề và giáo dục QP-AN của tất cả các ngành đào tạo theo phân cấp quản lý của trường

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên, HSSV trong và ngoài trường theo phân cấp quản lý

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động chuyên môn (giảng dạy, thao giảng, thi giảng viên giỏi, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, ...) của giảng viên và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV

- Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xét lên lớp, học bổng, điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của của trường

- Quản lý nề nếp dạy học, lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện, tốt nghiệp của HSSV; lưu trữ hồ sơ đào tạo; hồ sơ thi giảng viên giỏi; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Phối hợp xây dựng kế hoạch ngân sách cho công tác chuyên môn hàng năm của trường

- Thường xuyên cập nhật dữ liệu phục vụ công tác đào tạo và công tác quản lý

- Quản lý tổ Thư viện theo chức năng và nhiệm vụ được giao

- Phối hợp với phòng Chính trị tư tưởng - Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quyết định thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của trường.

2.2. Công tác Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:

- Xây dựng các chương trình kế hoạch ngắn hạn,dài hạn hàng năm về hoạt động khoa học

- Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý đề tài, đề án khoa học; luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ của giảng viên trong trường; tổ chức các hội nghị, hội thảo, xêmina khoa học, ... xuất bản kỷ yếu, nội san khoa học

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường tham mưu, tổ chức thực hiện việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế theo quy định,triển khai kết quả tiếp nhận các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo của cấp trên và các đơn vị đối tác vào nhà trường

- Tổ chức đăng ký, hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong trường

- Thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả đối với các đơn vị, cán bộ, giảng viên, viên chức và HSSV trong trường theo quy định

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, giám sát tiến độ thực hiện việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị, ... đảm bảo cho các đề tài được triển khai đúng quy định

- Tổ chức thẩm định, đăng ký, triển khai thực hiện, nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học của cán bộ, viên chức và HSSV theo quy định

- Làm đầu mối tổ chức công tác giao dịch về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa nhà trường với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy định

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc của trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế, thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội thảo, xêmina khoa học, nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu của các đề tài và tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của nhà trường và địa phương

- Phối hợp với đơn vị có liên quan quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng của nhà trường, quy định của pháp luật

- Phối hợp với phòng Chính trị tư tưởng - Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quyết định thực hiện công tác nghiên cứu khoa học

- Phối hợp xây dựng kế hoạch ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học hàng năm của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của trường.
 

Cơ cấu tổ chức

Ngày thành lập: 31/12/1975

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Giang

Email: Vangiang.c36@moet.edu.vn
ĐT: 060.3861021

                                              

       Phó trưởng phòng: ThS: Nguyễn Văn Phúc                    Phó trưởng phòng: ThS: Nguyễn Văn Nam

        Email: phucdia.c36@moet.edu.vn                          Email: nguyennam767@gmail.com
                   ĐT: 0603.863592                                              ĐT: 0603.863592

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ, 
nhiệm vụ thực hiện

Thời gian bắt đầu công tác

Trình độ 
chuyên môn

Lý lịch khoa học
 

01

Nguyễn Văn Giang

Trưởng phòng

01/09/1997

Tiến sỹ Vật lý

Xem chi tiết

02

Nguyễn Văn Phúc

P.trưởng phòng

01/09/1996

Thạc sỹ Địa lý

Xem chi tiết

03

Nguyễn Văn Nam

P.trưởng phòng

01/11/2003

Thạc sỹ Sinh học

 

04

Phạm Thị Mai Hiền

CBGD

01/09/1997

Thạc sỹ Vật lý

Xem chi tiết

05

Nguyễn Thị Ái Giang

Chuyên viên

11/10/1999

Đại học Ngoại ngữ

 

06

Nguyễn Minh Hội

Nghiệp vụ thư viện

05/10/2011

Đại học
Thông tin-Thư viện

 

07

Bùi Thị Huyền

Nghiệp vụ thư viện

01/02/2001

Trung cấp Thư viện

 

08

Trương Thị Kim Nhơn

Nghiệp vụ thư viện

01/11/2005

Cao đẳng
Thông tin-Thư viện

 

 

 

CĐSP Kon Tum